Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 12.05.2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina thông báo:

– Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12.05.2020
– Bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật_Chức danh: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
o Người đại diện theo pháp luật cũ: Ông Lee Sangyup
o Người đại diện theo pháp luật mới: Ông Na Sungsoo
– Bổ nhiệm Ông Lee Sangyup làm thành viên Hội đồng quản trị ngay khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina.

14.2020_CBTT_BB_NQ_ĐHĐCĐ

Share this post