Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ Thường niên 2020

[VNSC]_09.2020_CV_CBTT_NQ ĐHĐCĐTN 2020_Vn

[VNSC]_NQ_Họp ĐHĐCĐTN 2020_14.04.2020

[VNSC]_BB Kiểm phiếu_Họp ĐHĐCĐTN 2020_14.04.2020

[VNSC]_Charter_14.04.2020_Vn

  1. Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
  2. Sửa đổi Điều lệ Công ty.
  3. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát
    1. Ông Lee Chang Ho_Số hộ chiếu: M46070072_Trưởng ban
    2. Bà Phạm Trịnh Bích Ngọc_Số giấy CC: 001189021648_Thành viên BKS
    3. Bà Trần Nguyễn Khánh Tường_ Số giấy CC: 079194000576_Thành viên BKS

Share this post