Tag - 2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 12.05.2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina thông báo: - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12.05.2020 - Bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật_Chức danh: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị o Người đại diện theo pháp luật cũ: Ông Lee Sangyup o Người đại diện theo pháp luật mới: Ông Na Sungsoo - Bổ...

Cổ phần Chứng khoán Vina nhận được chấp thuận của Văn phòng thuế quận Samsung-dong, Hàn Quốc về việc thành lập văn phòng đại diện

Ngày 21/04/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina nhận được chấp thuận của Văn phòng thuế quận Samsung-dong, Hàn Quốc về việc thành lập văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina tại địa chỉ Tầng 9 (Daechi-dong), 504 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Hàn Quốc. 12.2020_CBTT_Chấp thuận...

Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ Thường niên 2020

[VNSC]_09.2020_CV_CBTT_NQ ĐHĐCĐTN 2020_Vn [VNSC]_NQ_Họp ĐHĐCĐTN 2020_14.04.2020 [VNSC]_BB Kiểm phiếu_Họp ĐHĐCĐTN 2020_14.04.2020 [VNSC]_Charter_14.04.2020_Vn Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Sửa đổi Điều lệ Công ty. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát Ông Lee Chang Ho_Số hộ chiếu: M46070072_Trưởng ban Bà Phạm Trịnh Bích Ngọc_Số giấy CC: 001189021648_Thành viên BKS Bà...

Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Re: Organization of Annual General Meeting of Shareholders in 2020 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina Respectfully to: Shareholders of Vina Securities Joint Stock Company Hội đồng Quản trị Công ty Cổ...