Thời gian thanh toán trên VNSC

Theo quy chế VSD (Quyết định số 109/QĐ-VSD về Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành ngày 19/08/2022), thời gian thanh toán giao dịch chứng khoán là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm hiện hành như sau:

  • Thời gian khớp lệnh mua, bán chứng khoán: ngày T
  • Thời gian thanh toán: 11h00 – 11h30 ngày T+2

Với Khách hàng mua chứng khoán, ngày khớp lệnh mua được tính là ngày T. Chứng khoán sẽ về tài khoản trước 12h00 ngày T+2. Như vậy, vào phiên giao dịch chiều ngày T+2, Khách hàng có thể bán được chứng khoán.
Với Khách hàng bán chứng khoán, ngày khớp lệnh bán được tính là ngày T. Tiền sẽ về tài khoản trước 12h00 ngày T+2, Khách hàng có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng hoặc sử dụng để giao dịch.

Share this post