Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

THÔNG BÁO/ ANNOUNCEMENT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Re: Organization of Annual General Meeting of Shareholders in 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina
Respectfully to: Shareholders of Vina Securities Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina trân trọng kính mời Quý Cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các nội dung như sau:
The Board of Directors of Vina Securities Joint Stock Company respectfully invites the Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 with the agenda provided as follows:

1. Thời gian: 14:00 giờ Việt Nam (tương đương 16:00 giờ Hàn Quốc)
Thứ ba, ngày 14 tháng 04 năm 2020
Time: 14:00 pm Vietnam time (equivalent to 16:00pm Korean time)
on Tuesday, 14th April 2020

2. Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến: lúc lúc 15:00 giờ Việt Nam (tương đương 17:00 giờ Hàn Quốc) ngày 24 tháng 03 năm 2020.
Date of closing the list shareholders: by 3:00 pm Vietnamese time (equivalent to 5:00 pm Korean time) date 24th March 2020.

Quý Cổ đông vui lòng gửi ý kiến về địa chỉ sau:
Please send your opinions to the following address:
Ông/Mr. Han Munsu
P25.02, Tầng 25 Tòa nhà Deutsches Haus Tp. HCM, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 28 3520 2388_321, Fax: (+84) 28 3520 2019
Email: ms.han@vinasecurities.com
Hạn chót nhận thư: 14:00 giờ Việt Nam (tương đương 16:00 giờ Hàn Quốc)
Thứ ba, ngày 14 tháng 04 năm 2020
Deadline for receiving opinion: 14:00 pm Vietnam time (equivalent to 16:00pm Korean time)
on Tuesday, 14th April 2020.

Tài liệu đính kèm:

[VNSC]_08.2020_CBTT_Hop DHDCDTN

 

Share this post