Thông báo vv chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022