Thông báo_UBCKNN nhận đầy đủ hồ sơ chào bán CPRL_19.08.2019