Ký kết hợp tác chiến lược với công ty chứng khoán Macquarie Captial