Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề

Danh sách nhân viên có chứng chỉ hành nghề

STT

Họ và tên Số CCHN Ngày cấp

1

Hoàng Minh Sơn

001190/QLQ 07/02/2015

2

Nguyễn Trí Dũng

00671/MGCK

17/04/2009

3

Trần Thế Sinh 001845/PTTC 22/09/2011

4

Đỗ Thị Ái Bé

005105/MGCK

20/06/2019

5

Dương Quang Thoại

001770/PTTC

25/01/2011

6

Nguyễn Thế Giỏi

002335/PTTC

10/11/2016

7

Đỗ Quang Hưng

00469/PTTC 16/03/2009

8

Huỳnh Ngọc Duyên

001752/QLQ

28/01/2019

9

Lê Hoài Thu

000040/MGCK

16/02/2009

 10 Hoàng Thị Thanh Hiền 001613/QLQ

11/10/2017

11

Na Sungsoo

001909/QLQ

17/7/2020

Share this post