VNSC CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO TỶ LỆ ATTC ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022