VNSC CBTT – Chấp thuận phương án chào bán 19092022