[VNSC] CBTT họp HĐQT về việc bổ sung dịch vụ margin, ứng trước tiền bán