VNSC CBTT Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ TN20223