VNSC CBTT trước họp ĐHĐCĐ – Bộ hồ sơ chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ