VNSC CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm của thành viên ban kiểm soát