VNSC công bố thông tin về kết quả họp ĐHĐCĐ bất thường về việc điều chỉnh thông tin ĐKDN