Tin tức

Thay đổi Người được ủy quyền thực hiện Công Bố Thông Tin

Thay đổi Người được ủy quyền thực hiện Công Bố Thông Tin:

Người được ủy quyền cũ:       Ông Đoàn Đức Anh

                                                Số CMND: 013266638 cấp ngày 14/04/2010 tại Hà Nội

                                                Chức vụ: Nhân viên

Người được ủy quyền mới:    Bà Ngô Thị Thu Trang

                                                Số CC: 056187000185 cấp ngày 26/03/2018 tại Tp.HCM

                                                Chức vụ: Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

Hiệu lực của ủy quyền:           Kể từ ngày 05/03/2020 cho đến khi có thông báo mới

Tập tin đính kèm: 05.2020._CBTT_Merge.pdf